PROJEKT OŚRODKA RESOCJALIZACYJNEGO

Przedstawiamy główne zadania ośrodka.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

​Dzieci ulicy będą zaproszone do dziennej świetlicy, w której będą dla nich organizowane różne zajęcia edukacyjne, gry, zabawy i warsztaty z różnych dziedzin, a także zajęcia z psychologiem, motywacyjne, prelekcje na temat higieny, zdrowia i życiowych umiejętności. Dzieci będą również informowane o możliwościach, jakie daje im ośrodek i będą zachęcane do przystąpienia do Programu orientacyjnego.

PROGRAM ORIENTACYJNY

Na początku dzieci zostaną przyjęte na krótki okres. Będzie to czas obserwacji i tworzenia relacji zaufania. Głównym zadaniem pracowników i wychowawców będzie zbadanie faktycznej sytuacji społeczno-rodzinnej dziecka (czy chodziło do szkoły, czy ma rodzinę, a jeśli tak co jest głównym źródłem utrzymania, czy żyje lub pracuje na ulicy, czy dziecko jest uzależnione od życia na ulicy itp.).

 

PROGRAM REHABILITACYJNY​​

Część dzieci zostanie zakwalifikowana do udziału w programie resocjalizacyjny, tymczasowo zamieszkają w ośrodku i będzie przechodzić terapię pod okiem specjalistów. W ciągu dnia będzie odbywał się szereg różnorakich zajęć, w tym również lekcje wyrównawcze. Dzieciom będą powierzone niewielkie obowiązki, dzięki którym zaczną uczyć się odpowiedzialności i współpracy z innymi.

 

PROGRAM REINTEGRACJI RODZIN

​Jeśli sytuacja rodzinna na to pozwoli, dzieci wrócą do swoich rodzin. Będzie jednak wymagane odpowiednie przygotowanie rodziny przez pracowników socjalnych, zakup ubrań, mundurka, przyborów szkolnych, wsparcie materialne, a później stały kontakt rodziny z organizacją i kontrola frekwencji szkolnej i osiągnięć dziecka.​

 

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Rodzice dzieci niemogący znaleźć zatrudnienia dostaną szansę odbycia szkoleń, kursów lub praktyk zawodowych, które przygotują ich do pracy w wybranej dziedzinie. Niektórzy z nich otrzymają potrzebne materiały do rozpoczęcia własnego interesu, takiego jak przygotowywanie posiłków czy szycie. Inni uzyskają pomoc w znalezieniu pracy. Projekty generujące dochód i przygotowanie zawodowe pozwolą rodzinom uniezależnić się finansowo od organizacji.​

 

PROGRAM REINTEGRACJI W SPOŁECZEŃSTWIE

​W przypadku, gdy sytuacja rodzinna dziecka nie pozwala na jego reintegrację z rodziną, po ukończeniu Programu Resocjalizacyjnego, pracownicy projektu pomogą dziecku kontynuować edukację w szkole z Internatem, znaleźć opiekę zastępczą lub inne dogodne miejsce w społeczeństwie zależnie od wieku i stopnia samodzielności. Podopieczni będą wspierani aż do osiągnięcia niezależności.